بررسی رفتار اسفالت های پلیمری ( الیافی) در برابر بارهای دینامیکی

بررسی رفتار اسفالت های پلیمری ( الیافی) در برابر بارهای دینامیکی

مقدمه “راه وسیله جابجاکردن ثروت است،فرآورده های کشاورزی وصنعتی راازروی راه،ازجای بدست آمدن به جای مصرف کردن می برند.راه تنها ازدید اقتصادی ساخته نمیشود،بلکه ازراه برای جابجا کردن سرباز وجنگ افزار(خون وآتش)درهنگام جنگ،همچنین برای سیاحت انسان (جهانگردی،همه بهره...