بررسی اثر بخشی رویکرد STS در برنامه ریزی و آموزش زمینه محور مفاهیم استوکیومتری شیمیایی

بررسی اثر بخشی رویکرد STS در برنامه ریزی و آموزش زمینه محور مفاهیم استوکیومتری شیمیایی

چکیده   هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش مفاهیمی از استوکیومتری واکنشهای شیمیایی با رویکرد STS بر رشد تحصیلی دانش آموزان متوسطه بود. در این مطالعه همچنین تاثیر آموزش  شیمی با رویکرد STS، بر نگرش دانش آموزان نسبت به علم شیمی نیز بررسی شد. در این پژوهش از طرح...