بررسی نقش میکروارگانسیم ها و تصفیه فاضلاب به همراه مدل سازی فرآیند اختلاط کامل لجن فعال CMAS

بررسی نقش میکروارگانسیم ها و تصفیه فاضلاب به همراه مدل سازی فرآیند اختلاط کامل لجن فعال CMAS

مقدمه : امروزه استفاده مجدد از آب های آلوده شده در فرایندهای گوناگون اهمیت زیادی پیدا کرده است . به همین دلیل انواع مختلف فرایندهای تصفیه پساب مطرح شده است و به کار برده می شود . در بین این فرایندها تصفیه بیولوژیکی لجن فعال می توان گفت که مناسب ترین فرایند تصفیه...