بررسی نقش میکروارگانسیم ها و تصفیه فاضلاب به همراه مدل سازی فرآیند اختلاط کامل لجن فعال CMAS

بررسی نقش میکروارگانسیم ها و تصفیه فاضلاب به همراه مدل سازی فرآیند اختلاط کامل لجن فعال CMAS

مقدمه : امروزه استفاده مجدد از آب هاي آلوده شده در فرايندهاي گوناگون اهميت زيادي پيدا كرده است . به همين دليل انواع مختلف فرايندهاي تصفيه پساب مطرح شده است و به كار برده مي شود . در بين اين فرايندها تصفيه بيولوژيكي لجن فعال مي توان گفت كه مناسب ترين فرايند تصفيه...