انواع جریان در سرریز پلکانی و تحلیل عددی انها با کمک نرم افزار فلوئنت

انواع جریان در سرریز پلکانی و تحلیل عددی انها با کمک نرم افزار فلوئنت

مقدمه همواره مهار آب، ذخیره و استفاده بهینه آن از اهداف اصلی ساخت سدها بوده است. از آنجا که ساخت سد و سازه های جانبی آن همواره برای سازندگان آنها دارای هزینه بالایی است نظرطراحان و متخصصین این امر به سمت گزینه هایی جلب می شود که از نظر اقتصادی توجیه پذیر و مناسب تر...
بررسی سد های با سرریز پلکانی

بررسی سد های با سرریز پلکانی

مقدمه آبراهه ها و سرریزهای پلکانی قرنهاست که مورد استفاده قرار گرفتـه انـد . اخیـراً مصـالح سـاختمانیجدید مانند گابیون ها وطراحی سدهای RCCو هم چنین تکنیکهای طراحی جدید مانند محافظت بیشتر از سد خاکی، موجب توجه و علاقه بیشتری بـه سـرریز پلکـانی شـده اسـت. اینگونـه پلـه...