انواع جريان در سرريز پلكاني و تحلیل عددی انها با کمک نرم افزار فلوئنت

انواع جريان در سرريز پلكاني و تحلیل عددی انها با کمک نرم افزار فلوئنت

مقدمه همواره مهار آب، ذخيره و استفاده بهينه آن از اهداف اصلي ساخت سدها بوده است. از آنجا كه ساخت سد و سازه هاي جانبي آن همواره براي سازندگان آنها داراي هزينه بالايي است نظرطراحان و متخصصين اين امر به سمت گزينه هايي جلب مي شود كه از نظر اقتصادي توجيه پذير و مناسب تر...
بررسی سد های با سرريز پلكاني

بررسی سد های با سرريز پلكاني

مقدمه آبراهه ها و سرريزهاي پلكاني قرنهاست كه مورد استفاده قرار گرفتـه انـد . اخيـراً مصـالح سـاختمانيجديد مانند گابيون ها وطراحي سدهاي RCCو هم چنين تكنيكهاي طراحي جديد مانند محافظت بيشتر از سد خاكي، موجب توجه و علاقه بيشتري بـه سـرريز پلكـاني شـده اسـت. اينگونـه پلـه...