سيستم هاي تخليه سيلاب و بررسي شرايط سيستم تخليه سيلاب سد

سيستم هاي تخليه سيلاب و بررسي شرايط سيستم تخليه سيلاب سد

مقدمه پس از بررسيها و مطالعات انجام شده براي انتخاب محل سد ، محوري بين سدهاي كارون 3 و شهيد عباسپور به نام كارون 2 محور 3 براي ادامه مطالعات مناسب تشخيص داده شد. با توجه به شرايط توپوگرافي و زمين شناسي ساختگاه ، سد در محور 3 از نوع خاكي ، مد نظر قرار گرفته است. شرايط...