سیستم های تخلیه سیلاب و بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد

سیستم های تخلیه سیلاب و بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد

مقدمه پس از بررسیها و مطالعات انجام شده برای انتخاب محل سد ، محوری بین سدهای کارون 3 و شهید عباسپور به نام کارون 2 محور 3 برای ادامه مطالعات مناسب تشخیص داده شد. با توجه به شرایط توپوگرافی و زمین شناسی ساختگاه ، سد در محور 3 از نوع خاکی ، مد نظر قرار گرفته است. شرایط...