استنباط کلاسیک و بیز در توزیع های نیم نرمال و نیمt

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و مفاهیم پایه    توزیع نرمال یکی از مهمترین توزیع‌های احتمالی پیوسته در نظریه احتمال است. علت نام‌گذاری و همچنین اهمیت این توزیع، هم‌خوانی بسیاری از مقادیر حاصل از نوسان‌های طبیعی و فیزیکی پیرامون یک مقدار ثابت با مقادیر حاصل از این توزیع...