بررسی ارتباط انگیزش بالقوه شغل و رضایت شغلی در کارکنان (نمونه موردی آموزش و پرورش)

بررسی ارتباط انگیزش بالقوه شغل و رضایت شغلی در کارکنان (نمونه موردی آموزش و پرورش)

چکیده:  موضوع انگیزش بالقوه شغل و رابطه آن با رضایت شغلی از مقوله هاي مهم و حیاتی در سازمانهاي امروزي است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه انگیزش بالقوه شغل و رضایت شغلی در بین کارکنان صف و ستاد شهر قزوین بوده است. متغیر پیش بین در این تحقیق، انگیزش بالقوه شغل و...