خوشه‌بندي مبتني بر انتخاب بر اساس نظريه خرد جمعي

فهرست مطالب فصل اول به عنوان يکي از شاخه‌هاي وسيع و پرکاربرد هوش مصنوعي[1]، يادگيري ماشين[2] به تنظيم و اکتشاف شيوه‌ها و الگوريتم‌هايي مي‌پردازد که بر اساس آن‌ها رايانه‌ها و سامانه‌هاي اطلاعاتي توانايي تعلم و يادگيري پيدا مي‌کنند. طيف پژوهش‌هايي که در مورد يادگيري...