تأثير مصرف دو نوع صبحانه با ميزان متفاوت كربوهيدرات بر برخی متغيرهای فيزيولوژيكی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر غير ورزشكار ۱۲ تا ۱۴ساله

تأثير مصرف دو نوع صبحانه با ميزان متفاوت كربوهيدرات بر برخی متغيرهای فيزيولوژيكی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر غير ورزشكار ۱۲ تا ۱۴ساله

چکیده این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر مصرف دو نوع صبحانه با میزان متفاوت کربوهیدرات بر برخی متغیرهای فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار 12 تا 14 ساله انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه پسران غیر ورزشکار 12 تا 14 سال و نمونه تحقیق شامل 1 گروه 12 نفری که...