بررسی تأثیر زمان مصرف شیر بر برخی قابلیتهاي جسمانی پسران 13 تا 15 سال

بررسی تأثیر زمان مصرف شیر بر برخی قابلیتهاي جسمانی پسران 13 تا 15 سال

چکیده : تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر زمان مصرف شیر بر برخی قابلیتهاي جسمانی پسران 13 تا15 سال شهرستان شهرکرد انجام شده است.جامعه آماري پژوهش شامل کلیه پسران 13تا15سال می باشد،بدین منظور از جامعه در دسترس تعداد30نفراز دانش آموزان پسر دوره راهنمایی با میانگین...