بررسی تأثیر زمان مصرف شیر بر برخی قابلیتهای جسمانی پسران 13 تا 15 سال

بررسی تأثیر زمان مصرف شیر بر برخی قابلیتهای جسمانی پسران 13 تا 15 سال

چکیده : تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر زمان مصرف شیر بر برخی قابلیتهای جسمانی پسران 13 تا15 سال شهرستان شهرکرد انجام شده است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پسران 13تا15سال می باشد،بدین منظور از جامعه در دسترس تعداد30نفراز دانش آموزان پسر دوره راهنمایی با میانگین...