مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و ارتباط آنها با سن

مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و ارتباط آنها با سن

چکیده هدف از این تحقیق مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره تحصیلی و ارتباط آنها با سن می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر نابینا و عادی رده سنی 10، 12 و 15 سال می باشد. برای انتخاب...
بررسی تأثیر زمان مصرف شیر بر برخی قابلیتهای جسمانی پسران 13 تا 15 سال

بررسی تأثیر زمان مصرف شیر بر برخی قابلیتهای جسمانی پسران 13 تا 15 سال

چکیده : تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر زمان مصرف شیر بر برخی قابلیتهای جسمانی پسران 13 تا15 سال شهرستان شهرکرد انجام شده است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پسران 13تا15سال می باشد،بدین منظور از جامعه در دسترس تعداد30نفراز دانش آموزان پسر دوره راهنمایی با میانگین...