استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها

استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها

مقدمه تشخیص الگو دربرگیرنده دوعمل اساسی ومهم می باشد:توصیف ودسته بندی.وقتی یک جسم ناشناخته رابعنوان ورودی به سیستم میدهیم ابتدا یک توصیف ازاین جسم توید میشود.دوراهکار کلی برای پیاده سازی سیستم های تشخیص الگو وجود دارد.1.تشخیص الگوی آماری2.تشخیص الگوی ساختاری،هرکدام...