طراحی و ساخت مبدلDC-DCبه کمک میکرو کنترل AVRو کنترل دور موتور DCبه کمک آن

طراحی و ساخت مبدلDC-DCبه کمک میکرو کنترل AVRو کنترل دور موتور DCبه کمک آن

چکیده با پیشرفت علم و گسترش صنعت و به همراه آن پیشرفت صنعت برق در کشور و در جهان حضور وسایل الکتریکی و مکانیکی پیشرفته در صنعت اجتناب نا پذیر است . یکی از مهم ترین عناصر الکتریکی که شاید یکی از مهم ترین عناصر و شاید پر کاربرد ترین آنها در صنعت امروز باشد ماشین های...
بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ولتاژ میانی در شبکه توزیع ایران

بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ولتاژ میانی در شبکه توزیع ایران

مقدمه درسیتسم توزیع معمول،پست های فوق توزیع ازطریق شبکه فشار متوسط 20kv پست های فشا متوسط واقع درسطح منطقه راتغذیه میکنند.این پست ها باتبدیل سطح ولتاژ فشار متوسط به فشار ضعیف،انرژی برق راباسطح ولتاژ قابل استفاده دراختیار مصرف کننده ها قرار میدهند.دربرخی از مناطق،اغلب...