مقايسه ديدگاه مربيان و متخصصان تربيت بدنی در خصوص شاخص های استعداديابی شنای سرعتی و استقامتی

مقايسه ديدگاه مربيان و متخصصان تربيت بدنی در خصوص شاخص های استعداديابی شنای سرعتی و استقامتی

چكيده هدف پژوهش مقايسه ديدگاه مربيان شنا و متخصصان تربيت بدني وعلوم ورزشي در خصوص شاخص هاي استعداديابي شناي سرعتي و استقامتي بود. به اين منظور از مربيان شنا و متخصصان تربيت بدني و علوم ورزشي شهر تهران كه تعدادشان به ترتيب 102 و 117 نفر بود به عنوان جامعه آماري استفاده...