مقایسه دیدگاه مربیان و متخصصان تربیت بدنی در خصوص شاخص های استعدادیابی شنای سرعتی و استقامتی

مقایسه دیدگاه مربیان و متخصصان تربیت بدنی در خصوص شاخص های استعدادیابی شنای سرعتی و استقامتی

چکیده هدف پژوهش مقایسه دیدگاه مربیان شنا و متخصصان تربیت بدنی وعلوم ورزشی در خصوص شاخص های استعدادیابی شنای سرعتی و استقامتی بود. به این منظور از مربیان شنا و متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی شهر تهران که تعدادشان به ترتیب 102 و 117 نفر بود به عنوان جامعه آماری استفاده...