بررسی رابطه چند گانه هوش هیجانی و جو سازمانی با استرس شغلی کارکنان و مدیران (نمونه موردی یک دانشگاه)

بررسی رابطه چند گانه هوش هیجانی و جو سازمانی با استرس شغلی کارکنان و مدیران (نمونه موردی یک دانشگاه)

چکیده هدف پژوهش حاضر مطالعه تعیین رابطه چند گانه هوش هیجانی و جو سازمانی با استرس شغلی کارکنان و مدیران دانشگاه  بود. روش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ومدیران دانشگاه می باشد. برای تعیین حجم نمونه بر اساس روش کوکران و نمونه...