بررسی ارتباط چند شکلی های ژنتیکی GPX1 pro198leu و SOD1 A251G با خطر رد حاد پیوند کلیه

 فهرست مطالب   فصل اول: مقدمه پیوند به معنی جابه­جا کردن سلول­ها، بافت­ها یا اندام­های انسانی از یک فرد اهداکننده به یک فرد گیرنده با هدف بازگرداندن عملکرد یا عملکردهایی به بدن است. به مجموع این سلول­ها، بافت­ها و اندام­­ها، پیوند یا گرافت[1] گفته می­شود، که انواع...