نقش جور سازی تام در محاسبه شاخص استرادا و عدد کلار درختها و نانو ساختارها

نقش جور سازی تام در محاسبه شاخص استرادا و عدد کلار درختها و نانو ساختارها

چکیده شاخص استرالیادر سال 2000 توسط اسنرادا متخصص کامپیوتربرای مطالعه شبکه های کامپیوتری معرفی شد.بعدها کاربرد هایی از این شاخص در شیمی .بیوشیمی و فیزیک به دست امد که باعث مطالعه عمیق تر ان توسط ریاضیدانان شد.ما در این پایان نامه ابتدا کران هایی برای شاخص استرادا درخت...