بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی در کارخانه گچ جبل

مقدمه: بررسی عوامل مختلف و شماتیک برای هر کشوری که بخواهد به رشته اقتصادی مناسب برسد وحتی در زمینه اشتغال بتواند در دنیای پیچیده امروزه حرفی برای گفتن داشته باشد. استفاده و بهرگیری هرچه بیش‌تر از استعدادها و توانایی‌های ذاتی آن کشور است. از جمله محاسن و پارادایم‌هایی...