تشخیص حروف با پردازش تصاویر لب ها

تشخیص حروف با پردازش تصاویر لب ها

مقدمه كارايي ضعيف سيستمهاي تشخيص صوت و سيستمهاي تصديق گوينده در محيطهاي نويزي سبب شد تـامحققان به فكر استفاده از اطلاعات ديداري در اين سيستمها باشند به همـين دليـل آنـاليز تصـاوير لـب، توجـهزيادي را به خود جلب نمود. اولين گام در آناليز تصاوير لب، استخراج1 ناحيه مربوط...