تشخیص حروف با پردازش تصاویر لب ها

تشخیص حروف با پردازش تصاویر لب ها

مقدمه کارایی ضعیف سیستمهای تشخیص صوت و سیستمهای تصدیق گوینده در محیطهای نویزی سبب شد تـامحققان به فکر استفاده از اطلاعات دیداری در این سیستمها باشند به همـین دلیـل آنـالیز تصـاویر لـب، توجـهزیادی را به خود جلب نمود. اولین گام در آنالیز تصاویر لب، استخراج1 ناحیه مربوط...