نشست در اثر استخراج مواد معدني و عوارض و روش هاي پيش بيني نشست

نشست در اثر استخراج مواد معدني و عوارض و روش هاي پيش بيني نشست

مقدمه نشست يك نتيجه طبيعي از كند و كاو زير زميني است و زماني كه يك حفره به وجود مي آيد طبيعت بهدنبال يك شكل ژئـولوژيكي ثابت تر خواهـد رفت كه نتيجه آن فرو ريختــن اين محيط خالي و تلفيقكردن مواد، تحت فشار جديد مي باشد كه اين امر منجر به تأثيرات بر روي لايه هاي اساسي...