نشست در اثر استخراج مواد معدنی و عوارض و روش های پیش بینی نشست

نشست در اثر استخراج مواد معدنی و عوارض و روش های پیش بینی نشست

مقدمه نشست یک نتیجه طبیعی از کند و کاو زیر زمینی است و زمانی که یک حفره به وجود می آید طبیعت بهدنبال یک شکل ژئـولوژیکی ثابت تر خواهـد رفت که نتیجه آن فرو ریختــن این محیط خالی و تلفیقکردن مواد، تحت فشار جدید می باشد که این امر منجر به تأثیرات بر روی لایه های اساسی...