روش لیچینگ در استحصال کانیهاي با ارزش فلزي(نمونه موردی فلز مس)

روش لیچینگ در استحصال کانیهاي با ارزش فلزي(نمونه موردی فلز مس)

مقدمه: پیشرفت جوامع بشري و به موازات آن افزایش حجم تقاضا براي محصولات صـنعتی ، متخصـصین را بـه اسـتفاده بهینه از منابع طبیعی و ثروتهاي خدادادي ترغیب میکند. مروري بر زمینه بهره وري صحیح از صنابع معدنی نشانمی دهد که امروزه استفاده از منابع با عیار پایین و منابعی که از...