روش لیچینگ در استحصال کانیهای با ارزش فلزی(نمونه موردی فلز مس)

روش لیچینگ در استحصال کانیهای با ارزش فلزی(نمونه موردی فلز مس)

مقدمه: پیشرفت جوامع بشری و به موازات آن افزایش حجم تقاضا برای محصولات صـنعتی ، متخصـصین را بـه اسـتفاده بهینه از منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی ترغیب میکند. مروری بر زمینه بهره وری صحیح از صنابع معدنی نشانمی دهد که امروزه استفاده از منابع با عیار پایین و منابعی که از...