تولید بیودیزل از ریزجلبک با استفاده از روش استخراج با دی اکسیدکربن فوق بحرانی

فهرست مطالب  فصل اول با تمام شدن سوختهاي فسيلي بايد به دنبال سوختهاي تجديد پذير بود. استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود، محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی غیر نفتی ترغیب نموده است. در حال حاضر میزان تقریبی حجم ذخایر...