تولید بیودیزل از ریزجلبک با استفاده از روش استخراج با دی اکسیدکربن فوق بحرانی

فهرست مطالب  فصل اول با تمام شدن سوختهای فسیلی باید به دنبال سوختهای تجدید پذیر بود. استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود، محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی غیر نفتی ترغیب نموده است. در حال حاضر میزان تقریبی حجم ذخایر...