نگهدارنده هاي قدرتي دركارگاه هاي استخراج زغال با روش جبهه كار بلند وجبهه كار كوتاه

نگهدارنده هاي قدرتي دركارگاه هاي استخراج زغال با روش جبهه كار بلند وجبهه كار كوتاه

مقدمه روش استخراج جبهه كار بلند، روش قديمي است كه از اوايل قرن هفدهم ميلادي در معادن زغالسنگ اروپا رواج پيدا كرد و به سرعت در تمام كشورهاي توليد كننده زغالسنگ به استثناي ايالات متحده به كار گرفته شد.از اوايل دهه 1960 به بعد كه وسايل نگهداري خود پيشرو1 بتدريج مورد...