مدلهاي متداول فرآيند استخراج فوق بحراني واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

مدلهاي متداول فرآيند استخراج فوق بحراني واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

مقدمه در ميان فرآيندهاي شناخته شده براي انجام عمليات جداسازي، فرايند تقطيـر و اسـتخراج اهميـتفراواني داشته و از معمولي ترين روش هايي مي باشد كه از دير زمان شناخته شده و بـه كـار رفتـهاند. براي جدا كردن برخي از مواد از مخلوط ها نمي توان روش هاي معمـول تقطيـر و اسـتخراج...