مدلهای متداول فرآیند استخراج فوق بحرانی واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

مدلهای متداول فرآیند استخراج فوق بحرانی واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

مقدمه در میان فرآیندهای شناخته شده برای انجام عملیات جداسازی، فرایند تقطیـر و اسـتخراج اهمیـتفراوانی داشته و از معمولی ترین روش هایی می باشد که از دیر زمان شناخته شده و بـه کـار رفتـهاند. برای جدا کردن برخی از مواد از مخلوط ها نمی توان روش های معمـول تقطیـر و اسـتخراج...