بررسي روشهاي استخراج و فرآوري سنگ ساختماني تراروتن حاجي آباد

مقدمه سنگ يكي از مصالح ساختماني بسيار قديمي است انواع مختلف سنگ را كه داراي مشخصات لازم باشند،ميتوا ن به عنوان سنگ ساختماني مورد استفاده قرار داداز آن نمونه ميتوان به گرانيتها ،سنگهاي اهكي،تراورتن و اراكونيت(مرمر)و000اشاره كرد0 از سنگهاي مختلف بلوكهايي با ابعاد مختلف...