بررسی ایزوترم جذب رنگزاهای طبیعی حنا و پوست گردو بر روی کالای پشمی

بررسی ایزوترم جذب رنگزاهای طبیعی حنا و پوست گردو بر روی کالای پشمی

مقدمه : تاریخچه رنگهای طبیعی به زمان باستان بـر مـی گـردد. در آن دوران از گیاهـانرنگی به جهت خود آرائی و رنگرزی وسایل استفاده می شد. با توجه بـه سـوابق ایـنرنگ ها برآن شدیم که به بررسی خواص رفتاری این رنگها بپردازیم. البته در این پروژه هدف کلی بر روی دو رنگزای حنا و...