رابطه ميان ذخاير و استخراج از منابع پايان پذير

رابطه ميان ذخاير و استخراج از منابع پايان پذير

فهرست مطالب فصل اول در صنعت نفت گزارشهاي متنوعي از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ توليد يا استخراج بطور گسترده اي براي كشور هاي مختلف ارائه مي گردد، که در این میان تنوع زیادی در نسبت ذخایر به تولید در بین تولید کنندگان مختلف مشاهده میگردد. نحوه استخراج در دوره های زمانی...