رابطه میان ذخایر و استخراج از منابع پایان پذیر

رابطه میان ذخایر و استخراج از منابع پایان پذیر

فهرست مطالب فصل اول در صنعت نفت گزارشهای متنوعی از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ تولید یا استخراج بطور گسترده ای برای کشور های مختلف ارائه می گردد، که در این میان تنوع زیادی در نسبت ذخایر به تولید در بین تولید کنندگان مختلف مشاهده میگردد. نحوه استخراج در دوره های زمانی...