بررسی روش های فرآوري عناصر نادر خاكي

بررسی روش های فرآوري عناصر نادر خاكي

مقدمه  عناصر كمياب خاكي (REE)         عناصر كمياب خاكي شناخته شده ، با علامت اختـصاري REE (Rare Earth Element) شـام ل سـه عـضو از گـروه ШBجدول تناوبي است ،  yttrium(Y,39) , lanthanum(La,57)  ، scandium(Sc,21) و 15 عنصر لانتانيـدي كـهدر حال پركردن تراز الكتروني 4f...