بررسی روش های فرآوری عناصر نادر خاکی

بررسی روش های فرآوری عناصر نادر خاکی

مقدمه  عناصر کمیاب خاکی (REE)         عناصر کمیاب خاکی شناخته شده ، با علامت اختـصاری REE (Rare Earth Element) شـام ل سـه عـضو از گـروه ШBجدول تناوبی است ،  yttrium(Y,39) , lanthanum(La,57)  ، scandium(Sc,21) و 15 عنصر لانتانیـدی کـهدر حال پرکردن تراز الکترونی 4f...