آنالیز فرآیند روکش دهی ورق های سه لایه با استفاده از فرآیند نورد سرد

آنالیز فرآیند روکش دهی ورق های سه لایه با استفاده از فرآیند نورد سرد

هدف از تحقیق حاضر، تخمین نیرو و توان مصرفی نورد، استحکام باند بین لایه ها و طول نسبی جوش بین لایه ها در فرآیند نورد ورق های(تسمه های) سه لایه به روش تیوری حد فوقانی و نیز شبیه سازی فرآیند مذکور می باشد. بدین منظور، ابتدا یک مدل ریاضی برای نورد سرد متقارن ورق های سه...