کنترل مکان در صفحه  x-y   بکمک کامپیوتر

کنترل مکان در صفحه x-y بکمک کامپیوتر

مقدمه فصل اول این پایان نامه به بررسی مکانیک سیستم مورد نیاز میپردازد.اولین چیزی که نیاز داریم یک پیکربندی مکانیکی است که بتوانیم با کنترل ان به تمام نقاط یک صفحه تعریف شده دسترسی پیدا کنیم. بنابراین ابتدا به مطالعه انواع بازوهای مکانیکی پرداختیم. از بین این پیکربندی...