طراحي سيمولاتور بلادرنگ برای استفاده در توربین بخار

طراحي سيمولاتور بلادرنگ برای استفاده در توربین بخار

مقدمه در گذشته براي ساخت شبيه ساز از مدل هاي كوچك ساخته شده استفاده مي شد كه تمام جوانب و نكـات يك نيروگاه را بعضاً در بر نمي گرفت اما با پيشرفـت علـم و تكنولـوژي در زميـنه شبـيه سازي رايانه اي سيستم ها و چه در علم رياضي روش هاي قديمي منسوخ شد. آنچه مسلم است اين است...