بررسی روش های انتقال حرارت و تحلیل ساختار عایقی ترانسفور ماتور های خشک

بررسی روش های انتقال حرارت و تحلیل ساختار عایقی ترانسفور ماتور های خشک

مقدمه: پس از ظهور ترانسفورماتور به توليد و توزيع برق متناوب توجه ويژهاي شد. به اين دليل كه م يتوان با بالا بردن ولتاژ با ترانسفورماتور در سمت توليد و پايين آوردن آن در سمت مصرف ميزان تلفات خط انتقال را كاهش داد و با افت ولتاژ در خط انتقال نيز مقابله كرد. با توجه به...