بررسی روش های انتقال حرارت و تحلیل ساختار عایقی ترانسفور ماتور های خشک

بررسی روش های انتقال حرارت و تحلیل ساختار عایقی ترانسفور ماتور های خشک

مقدمه: پس از ظهور ترانسفورماتور به تولید و توزیع برق متناوب توجه ویژهای شد. به این دلیل که م یتوان با بالا بردن ولتاژ با ترانسفورماتور در سمت تولید و پایین آوردن آن در سمت مصرف میزان تلفات خط انتقال را کاهش داد و با افت ولتاژ در خط انتقال نیز مقابله کرد. با توجه به...