بررسی استاندارها و پروتكل ها و سيستم عامل ها در  طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غير تماسی

بررسی استاندارها و پروتكل ها و سيستم عامل ها در طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غير تماسی

مقدمه تاريخچه استفاده از كارت ها ي پلاستيكي برا ي شناسايي افراد به حدود سال 1950 بر مي گردد. كلوپ اشرافي داينرز در آمريكا يكي از اولين جاهايي بـود كـه ايـن كـارت هـا را بـهاعضايش ارائه نمود در آن زمـان از بدنـه پلاسـتيكي كـارت بـسادگي بـراي نوشـتن نـام ومشخصات دارندة...
محيطهاي استاندارد براي آماده كردن تست نفوذ پذيري منسوجات و ساخت و تست دستگاه سنجش نفوذپذيري كالاي نساجي در مقابل هوا

محيطهاي استاندارد براي آماده كردن تست نفوذ پذيري منسوجات و ساخت و تست دستگاه سنجش نفوذپذيري كالاي نساجي در مقابل هوا

مقدمه هر نوع البسه و كلا” كالايي كه در صنعت نساجي و صنايع وابسته به آن ساخته مي شود داراي يك نفوذپذيري براي مواد مختلف مي باشد مثل آب، انواع مايعات و محلولها، هوا، گرد و غبار كه نفوذ يا عدم نفوذ اين مواد از آن مي تواند بسته به نوع كاربرد آن مهم باشد.نفوذ يا عدم...
بررسی استانداردها و امنیت شبكه هاي بيسيم

بررسی استانداردها و امنیت شبكه هاي بيسيم

مقدمه: با توجه به گسترش شبكه هاي بي سيم در عصر جديد و ماهيت اين دسته از شبكه ها كه بر اساس سيگنالهاي راديويي كار ميكنند، مهم ترين نكته در استفاده از اين نوع شبكه ها آگاهي از نقاط قوت و ضعف آنها مي باشد و با توجه به اين آگاهي ها و امكانات نهفته در اين شبكه ها با...