اصول طراحی و عملکرد ترانس های جریان و ولتاژ

اصول طراحی و عملکرد ترانس های جریان و ولتاژ

 مقدمه: توسعه روز افزون صنایع، گسترش شهرها و همچنین نیاز به تولید بیشتر، همه و همه احتیاج به انرژی دارند اما این انرژی باید دارای خصوصیاتی مثل دسترسی آسان، امکان توسعه پذیری راه های استفاده از آن و همچنین تلفات کم و سادگی در تبدیل آن به انواع مختلف انرژی و نیز کمترین...