اصول طراحی و عملکرد ترانس های جریان و ولتاژ

اصول طراحی و عملکرد ترانس های جریان و ولتاژ

 مقدمه: توسعه روز افزون صنايع، گسترش شهرها و همچنين نياز به توليد بيشتر، همه و همه احتياج به انرژي دارند اما اين انرژي بايد داراي خصوصياتي مثل دسترسي آسان، امكان توسعه پذيري راه هاي استفاده از آن و همچنين تلفات كم و سادگي در تبديل آن به انواع مختلف انرژي و نيز كمترين...