شبيه سازی استال چرخشی در يک طبقه از كمپرسور گريز از مركز

شبيه سازی استال چرخشی در يک طبقه از كمپرسور گريز از مركز

چیکیده ویژگی های جریان سیال داخل کمپرسور به دلیل انتقال ممنتوم و  خط مسیر پیچیده سیال که ناشی از هندسه کمپرسور می باشد، آشفته و پیچیده می باشد به همین دلیل برای بررسی دقیق جریان سیال می بایست از روش شبیه سازی سه بعدی استفاده کرد و این امر امروزه  به کمک نرم افزار های...