شبیه سازی استال چرخشی در یک طبقه از کمپرسور گریز از مرکز

شبیه سازی استال چرخشی در یک طبقه از کمپرسور گریز از مرکز

چیکیده ویژگی های جریان سیال داخل کمپرسور به دلیل انتقال ممنتوم و  خط مسیر پیچیده سیال که ناشی از هندسه کمپرسور می باشد، آشفته و پیچیده می باشد به همین دلیل برای بررسی دقیق جریان سیال می بایست از روش شبیه سازی سه بعدی استفاده کرد و این امر امروزه  به کمک نرم افزار های...