بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين هاي استافيلوکوکوس هاي جداشده از منابع انساني و گاوي

 فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و هدف اعضاي جنس استافيلوكوكوس ميكروارگانيسم­هايي هستند كه گونه­هاي مختلفي را شامل مي­شوند. هريك از اين گونه­ها مي­توانند عامل ايجاد كننده بسياري از عفونت­هاي شناخته شده باشند. استافيلوكوكوس­ها مي­توانند از طريق محيط روي پوست، غشاهاي مخاطي و...