جايابي بهینه UPFC جهت ميرا كردن نوسانات سيستم قدرت

چكيده نوسانات فركانس پايين يكي از بحث هاي مهم در سيستم قدرت مي باشد. اگر اين نوسانات ميرا نشوند، ممكن است پايداري سيستم را به خطر بيندازند. ادوات FACTS از جمله وسايلي هستند كه ميتوانند در ميرا كردن نوسانات نقش داشته باشند. كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) از...
نقش UPFC در بهبودپايداري ديناميكي سيستم قدرت

نقش UPFC در بهبودپايداري ديناميكي سيستم قدرت

چکیده: امروزه یکی از مسائل مورد توجه در صنعت برق حذف نوسانات فرکانسکوچک و نوسانات زیرسنکرون در شبکه قدرت است. نوسانات فرکانس کوچک میتوانند به شدت عملکرد سیستم را محدود کنند و حتی در بعضی موارد میتوانند به اغتشاشات وسیعی در سیستم منجر بشوند. نوسانات زیرسنکرون( پیچشی)...
بررسی محدودیت های UPFC

بررسی محدودیت های UPFC

چکیده: UPFC (کنترل کننده ی یکپارچه ی توان) فراگیرترین و پیچیده ترین وسیله در میان ادوات الکترونیک قدرت است که برای کنترل و بهینه سازی پخش توان در سیستم های قدرت الکتریکی ظهور کرده است . این ابزار سودمندی های بسیار مهمی را برای عملکرد استاتیک و دینامیک سیستم های انتقال...