جایابی بهینه UPFC جهت میرا کردن نوسانات سیستم قدرت

چکیده نوسانات فرکانس پایین یکی از بحث های مهم در سیستم قدرت می باشد. اگر این نوسانات میرا نشوند، ممکن است پایداری سیستم را به خطر بیندازند. ادوات FACTS از جمله وسایلی هستند که میتوانند در میرا کردن نوسانات نقش داشته باشند. کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC) از...
نقش UPFC در بهبودپایداری دینامیکی سیستم قدرت

نقش UPFC در بهبودپایداری دینامیکی سیستم قدرت

چکیده: امروزه یکی از مسائل مورد توجه در صنعت برق حذف نوسانات فرکانسکوچک و نوسانات زیرسنکرون در شبکه قدرت است. نوسانات فرکانس کوچک میتوانند به شدت عملکرد سیستم را محدود کنند و حتی در بعضی موارد میتوانند به اغتشاشات وسیعی در سیستم منجر بشوند. نوسانات زیرسنکرون( پیچشی)...
بررسی محدودیت های UPFC

بررسی محدودیت های UPFC

چکیده: UPFC (کنترل کننده ی یکپارچه ی توان) فراگیرترین و پیچیده ترین وسیله در میان ادوات الکترونیک قدرت است که برای کنترل و بهینه سازی پخش توان در سیستم های قدرت الکتریکی ظهور کرده است . این ابزار سودمندی های بسیار مهمی را برای عملکرد استاتیک و دینامیک سیستم های انتقال...