مدیریت پهنای باند در هسته شبکه های نسل آینده (NGN)

مدیریت پهنای باند در هسته شبکه های نسل آینده (NGN)

مقدمه: امروزه فناوری اطلاعات1 بحدی رشد یافته است که علاوه بر سرویس وب، پست الکترونیکی، دسترسی به شبکه از راه دور2 و… ارتباطات پیشرفتهتری مانند سرویسهای 3IPTV ،VoIP و ویدئو کنفرانس ارائه میشود، سرویسهایی که بر پایه پروتکل اینترنت4(IP) بنا نهاده شده است، نظر به...