مديريت پهناي باند در هسته شبكه هاي نسل آينده (NGN)

مديريت پهناي باند در هسته شبكه هاي نسل آينده (NGN)

مقدمه: امروزه فناوري اطلاعات1 بحدي رشد يافته است كه علاوه بر سرويس وب، پست الكترونيكي، دسترسي به شبكه از راه دور2 و… ارتباطات پيشرفتهتري مانند سرويسهاي 3IPTV ،VoIP و ويدئو كنفرانس ارائه ميشود، سرويسهايي كه بر پايه پروتكل اينترنت4(IP) بنا نهاده شده است، نظر به...