بررسي تاثير برخي از خصوصيات مكانيكي پارچه (ضريب پوآسون، مدول الاستيسيته) برروي رفتار بازگشت از چروك پارچه هاي فاستوني

بررسي تاثير برخي از خصوصيات مكانيكي پارچه (ضريب پوآسون، مدول الاستيسيته) برروي رفتار بازگشت از چروك پارچه هاي فاستوني

مقدمه : چروك يك نوع تغيير شكل سه بعدي پارچه است آه معمولا در پشت زانو ساق شلوار بوجود مي آيد. چين خوردگي و چروك در پارچه زماني روي مي دهد آه تعداد زيادي انحناي مضاعف در پارچه بوجود مي آيد. آه در نتيجه تغيير شكل نسبتا دائمي در پارچه ايجاد مي گردد.از سال ٠۵١٩ مصرف...