بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) برروی رفتار بازگشت از چروک پارچه های فاستونی

بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) برروی رفتار بازگشت از چروک پارچه های فاستونی

مقدمه : چروک یک نوع تغییر شکل سه بعدی پارچه است آه معمولا در پشت زانو ساق شلوار بوجود می آید. چین خوردگی و چروک در پارچه زمانی روی می دهد آه تعداد زیادی انحنای مضاعف در پارچه بوجود می آید. آه در نتیجه تغییر شکل نسبتا دائمی در پارچه ایجاد می گردد.از سال ٠۵١٩ مصرف...