برآورد میانگین درنمونه گیری مضاعف برای طبقه بندی با استفاده ازاطلاعات کمکی چند متغیره

فهرست مطالب فصل اول:  مباحث مقدماتی  یکی از توانایی های علم آمار تحلیل موضوعاتی با اطلاعات عددی انبوه می باشد. در واقع در هر بررسی آماری مراحل جمع آوری، پاک سازی، تلخیص و تحلیل داده ها و نتیجه گیری مورد توجه قرار می گیرد. مرحله ی جمع آوری داده ها به عنوان زیر بنای...