طراحی فضاهای بازِ مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقاء خلاقیت در کودکان (نمونه موردی طراحی مجتمع مسکونی تهران)

طراحی فضاهای بازِ مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقاء خلاقیت در کودکان (نمونه موردی طراحی مجتمع مسکونی تهران)

چکیده هدف: این تحقیق،بررسی نقش آموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی با رویکرد افزایش خلاقیت در کودکان در قالب یک مدل علیِ است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی طرح مدلیابی روابط ساختاری می باشد که 124 نفر از والدین ساکنان در مجتمع های مسکونی شهرک شهید فلاحی و...