زمین شناسی نفت و اکتشاف نفت توسط روش های ژئوفیزیکی و اکتشاف توسط روشهای لرزه ای

زمین شناسی نفت و اکتشاف نفت توسط روش های ژئوفیزیکی و اکتشاف توسط روشهای لرزه ای

مقدمه: نقش نفت در دنیای امروز، به عنوان یکی از مهمترین منابع تـام ین کننـده انـرژی و انـواع و اقـسام، محصولات و مواد اول یه مورد نیاز در صنایع و همچنین عامل مهمـ ی در سیاسـت و اقتـصاد کـشورها است که این امر در بسیار از نقاط جهان به اثبات رسیده است.خصوصیات و ویژگی های...