زمين شناسي نفت و اکتشاف نفت توسط روش هاي ژئوفيزيکي و اکتشاف توسط روشهاي لرزه اي

زمين شناسي نفت و اکتشاف نفت توسط روش هاي ژئوفيزيکي و اکتشاف توسط روشهاي لرزه اي

مقدمه: نقش نفت در دنياي امروز، به عنوان يکي از مهمترين منابع تـام ين کننـده انـرژي و انـواع و اقـسام، محصولات و مواد اول يه مورد نياز در صنايع و همچنين عامل مهمـ ي در سياسـت و اقتـصاد کـشورها است که اين امر در بسيار از نقاط جهان به اثبات رسيده است.خصوصيات و ويژگي هاي...