ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی،

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه در محیط متغیر امروزی، موفقیت هر سازمانی مستلزم در اختیار داشتن منابع انسانی ماهر و کارآمد است. رقابت، ساختارهای سازمانی، بازارهای امروزی و بازار نیروی کار به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی را به عنوان یک راهبرد ضروری برای...
جایگاه نقشه های مفهومی در ارزیابی درک دانش آموزان سال دوم ریاضی از مفهوم تابع مثلثاتی

جایگاه نقشه های مفهومی در ارزیابی درک دانش آموزان سال دوم ریاضی از مفهوم تابع مثلثاتی

چکیده  یکی از رویکردهای نوین در ارزیابی عملکرد دانش آموزان، استفاده از نقشـه  هـ ای مفهـومی اسـت . تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان می دهد از نقشه های مفهومی می تـوان بـه نحـو مـؤثری بـرای ارزیابی دانش مفهومی ریاضی استفاده کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی تأثیر...