ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن

فهرست مطالب: فصل اول: کلیات موضوع به نظر می‌رسد تغییر یکی از ویژگی‌های اصلی سازمان‌ها در عصر رقابتی جدید است. امروزه کمتر سازمانی را می‌توان یافت که در یک دوره سه تا شش ماهه یا حتی یکساله، تغییری را در محیط خود شاهد نباشد. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمده‌ای در...