بررسی شاخص ها و روشهای آشکارسازی رقابت گریزی در بازارهای برق به همراه تاثیر سیستم انتقال بر روی مباحث رقابت گریزی

بررسی شاخص ها و روشهای آشکارسازی رقابت گریزی در بازارهای برق به همراه تاثیر سیستم انتقال بر روی مباحث رقابت گریزی

مقدمه : از دهه هشتاد میلادی، صنعت برق دستخوش تغییرات بنیادین و سریعی شده است، یکی از جنبه-های مهم این دگرگونیها، مجاز شمردن رقابت بین تولیدکنندگان و تشکیل بازار برق بودهاست. به طور ایدهآل، ساختار بازار و سازوکارهای مدیریتی آن باید به گونهای طراحی شوند که حد قابل قبولی...