بررسی شاخص ها و روشهاي آشکارسازي رقابت گریزي در بازارهاي برق به همراه تاثیر سیستم انتقال بر روي مباحث رقابت گریزي

بررسی شاخص ها و روشهاي آشکارسازي رقابت گریزي در بازارهاي برق به همراه تاثیر سیستم انتقال بر روي مباحث رقابت گریزي

مقدمه : از دهه هشتاد میلادي، صنعت برق دستخوش تغییرات بنیادین و سریعی شده است، یکی از جنبه-هاي مهم این دگرگونیها، مجاز شمردن رقابت بین تولیدکنندگان و تشکیل بازار برق بودهاست. به طور ایدهآل، ساختار بازار و سازوکارهاي مدیریتی آن باید به گونهاي طراحی شوند که حد قابل قبولی...