ارزیابی فرایند تدوین طرح جامع راهبردی

فهرست مطالب فصل  اول کلیات پژوهش -1- بیان مسأله ارزیابی طرح ها و برنامه های استراتژیک برای دستیابی به نقاط ضعف و قوت جهت تلاش برای رفع یا تقویت قوت و ضعف های احتمالی، همواره یکی از مهمترین فعالیت های اصلی فرایند برنامه ریزی استراتژیک محسوب می گردد. از طرف دیگر ارزیابی...