متدولوژی ارزیابی فرم هندسی راه آهن

مقدمه از مشخصات خطوط راه آهن ایران در مقایسه با راه آهن های کشورهای پیشرفته زمان سفر طولانی از دید حمل و نقل مسافر و ظرفیت کم از دیدگاه حمل و نقل بار است. مشکلات فنی عبارتند از: با یک خطه بودن مسیرها، نامناسبی ریل، بالاست و تراوس برای سرعت زیاد وجود قوسهای با شعاع کم...