متدولوژی ارزیابی فرم هندسی راه آهن

مقدمه از مشخصات خطوط راه آهن ايران در مقايسه با راه آهن هاي كشورهاي پيشرفته زمان سفر طولاني از ديد حمل و نقل مسافر و ظرفيت كم از ديدگاه حمل و نقل بار است. مشكلات فني عبارتند از: با يك خطه بودن مسيرها، نامناسبي ريل، بالاست و تراوس براي سرعت زياد وجود قوسهاي با شعاع كم...