مدل یابی ساختاری رابطه خودکارآمدی ، فراشناخت، با ارزیابی حل مسئله دانش آموزان مقطع متوسطه

مدل یابی ساختاری رابطه خودکارآمدی ، فراشناخت، با ارزیابی حل مسئله دانش آموزان مقطع متوسطه

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه متغیرهای خودکارآمدی ، فراشناخت ، با متغیرارزیابی حل مسئله دانش آموزان مقطع متوسطه شهریار در سال تحصیلی 90-1389 به روش توصیفی – همبستگی انجام شده است.نمونه آماری شامل 496 دانش آموز(275 دختر و 221 پسر)بود که به روش خوشه ای انتخاب...