بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی

فهرست مطالب فصل اول :کلیات تحقیق بطورکلی،  فعاليت اصلي روستاييان ايران كشاورزي است و تقريبا تمام شاغلان بخش كشاورزي در مناطق روستايي ساكن هستند. براساس آخرين گزارش رسمي مركز آمار ايران در مورد سطح زير كشت محصولات كشاورزي، حدود 86 درصد از زمين هاي زير كشت آبي، 85 درصد...