ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی با استفاده از مدل EPIC

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه خاک بستر حیات است و بر سامانه‌های محیطی اثرگذار است. یکی از خصوصیات مهم خاک رژیم دمایی حاکم بر آن می‌باشد که روی بسیاری از فرآیندهای زیستی به ­ویژه پراکنش گیاهان و جانوران، فعالیت‌های بیولوژیکی و حرکت آب در خاک تأثیر می‌گذارد.(Berry and...